Spring naar content

Onderstaande scenario’s schudden je wakker en geven inzicht in wat er zou kunnen gebeuren. Het zijn geen voorspellingen! Wil je het volledige rapport lezen? Dat kun je hier downloaden.

DOE MEE!

Deze vier geschreven scenario’s zijn bedoeld om te inspireren. Ze helpen om de wereld te zien zoals deze zich zou kunnen aandienen. Ze nodigen uit om een effectievere, gezamenlijke en vernieuwende aanpak te ontwikkelen om criminele aanwas te voorkomen en de aanzuigende werking van criminaliteit op jongeren te verminderen. Het is de bedoeling dat we het roer omgooien door gezamenlijk op te trekken. Daarom maken we de groep betrokkenen graag groter. Tijdens de lancering op 28 november 2022 zijn hiervoor de eerste contacten gelegd. De 35 Scenario Team-leden blijven verbonden en zoeken samen een manier waarop de campagne ‘Onder Mijn Stad’ meer vorm en inhoud krijgt. Houd de website in de gaten voor nieuws en updates aangaande dit onderwerp.

Scenario 1:
"Ingeslagen weg"

In dit scenario gaat de drugsproblematiek van kwaad tot erger. De samenleving loopt op verschillende plekken vast: groeiende tekorten in het onderwijs, de (jeugd)zorg en bij de politie – in combinatie met een gebrek aan beschikbare woningen – zorgen voor een gebrek aan perspectief voor veel kwetsbare jongeren. Voor hen wordt het perspectief van een criminele carrière hierdoor steeds aantrekkelijker: daar hebben ze wel het gevoel dat ze gezien en gehoord worden. Hoewel er veel financiële middelen beschikbaar zijn en een scala aan hulpverleners en professionals elke dag bezig is om ondermijning tegen te gaan, lukt het in dit scenario niet om er voldoende grip op te krijgen en een fundamentele koerswijziging te bewerkstelligen.

Scenario 2:
"Rechte weg"

In dit scenario zullen de aanhoudende onzekere sociale, financiële en ecologische tijden resulteren in een sterke roep om helderheid en sturing. Gedurende de jaren ’20, die begonnen met de Corona pandemie, ondergaat de samenleving meerdere systemische crisissen die het gevoel van onzekerheid en onveiligheid in de Tilburgse samenleving verder doen stijgen. De oorlog dichtbij zet Europa en de Nederlandse regering op scherp en sterker in het zadel. Daarnaast vragen ook de klimaatuitdagingen om een sterk kader van ecologische en sociale regels. Steeds meer Tilburgers dan voorheen ervaren hun stad als minder veilig vanwege de verharde mentaliteit onder criminelen, de groeiende invloed van de georganiseerde misdaad in de stad en de vele illegale drugslabs in de regio. De hieruit voortvloeiende maatschappelijke behoefte aan zekerheid en controle zorgt ervoor dat vrijheden stapsgewijs steeds vaker worden ingeruild voor meer veiligheid. De samenleving maakt in dit scenario kennis met een overheid die steeds meer de regie neemt en sterke invloed uitoefent om te voorkomen dat Tilburg uitgroeit tot het Napels van Nederland.

Scenario 3:
"Eigen weg"

In de beginjaren ‘20 neemt in dit scenario het vertrouwen in het Tilburgse stadsbestuur en andere publieke instellingen sterk af, met name in de kwetsbare wijken. Er heerst een groeiende onvrede over de ontoereikendheid van het zorg- en onderwijssysteem. De onvrede over het leiderschap wordt in dit scenario opgevuld door zelf-organiserende burgers die gemeenschappen gaan vormen gebaseerd op lokale kennis. De overheid trekt zich terug en treedt enkel op als facilitator, mede ingegeven door forse gemeentelijke bezuinigingen als gevolg van de economische crisis. Er ontstaan homogene gemeenschappen waarin mensen geborgenheid vinden en waarbinnen een sterke sociale cohesie heerst. In de wijken worden innovatieve oplossingen gevonden, maar het gebeurt zeer plaatselijk. Er wordt nauwelijks uitgebreid en er wordt weinig van elkaar geleerd.

Scenario 4:
"Verbindingsweg"

In het begin van de jaren ‘20 zijn er in dit scenario twee verschillende tendensen te zien. Enerzijds is er sprake van een afbrokkelend moreel kompas terwijl er tegelijkertijd verschuivingen zichtbaar zijn in dominante machtsstructuren. Wanneer de drugsproblematiek ook steeds zichtbaarder wordt in de zogenaamde bovenlagen van de samenleving, blijkt dit een kantelpunt te zijn. Ondermijnende criminaliteit wordt langzamerhand steeds meer gezien als een vraagstuk dat de hele Tilburgse samenleving raakt, niet alleen degenen die het aan den lijve ondervinden.

Waarom?

Hoewel weinigen zich hier bewust van zijn, is de ondermijnende drugscriminaliteit in Tilburg één van de grootste uitdagingen waar de stad voor staat. Honderden kwetsbare jongeren in onze stad kiezen er jaarlijks voor om snel veel geld te verdienen, op illegale wijze. Ondanks de grote inzet van veel professionals hebben zij hier geen vat op, onder meer door gebrek aan informatiedeling, gemis aan kaderoverstijgende samenwerking en gebrek aan middelen.

Wat?

Het Scenario Team schreef een viertal scenario’s. Scenario’s over ondermijning in Tilburg zijn verhalen over wat er zou kunnen gebeuren in de stad in de toekomst tussen 2021 en 2035. Het zijn geen voorspellingen over wat er zal gaan gebeuren en ze brengen geen gedeelde visie over wat er zou moeten gebeuren. In deze scenario’s worden wel hypotheses geformuleerd over verschillende mogelijke toekomstige ontwikkelingen op het gebied van ondermijnende criminaliteit en de aanzuigende werking hiervan op jongeren in Tilburg en omstreken.

Wie?

De scenario’s zijn ontwikkeld door een groep van 35 belanghebbenden uit Tilburg en omstreken. Zij beschikken over zeer diverse perspectieven op ondermijning en verwante thema’s. Alle deelnemers zijn op persoonlijke titel uitgenodigd en vertegenwoordigen daarmee niet hun organisatie. De verhalen in dit rapport zijn door hen geschreven tijdens een collectief en creatief proces in de periode december 2021 tot mei 2022.